АПВ: Бесповратна средства за механизацију и опрему у 2021. години

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опрему и механизацију.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 100.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 880.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 120.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње и

једну подтачку

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за инвестиције у Сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и то:

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа;

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа;

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа;

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста;

Машине за убирање односно скидање усева;

Машине за садњу (прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа);

Машине за заштиту биља (11.1. Атомизери; 11.2. Тракторске прскалице)

У Сектору остали усеви (житарице, индустријско, крмно биље, зачинско биље и друго):

Машине за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи,

дрљаче, ротоситнилице, ротофрезе, ваљкови за послесетвену обраду земљишта,

међуредни култиватори);

Машине за ђубрење земљишта (расипач минералног ђубрива);

Машине за сетву (сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља);

Машине за транспорт (приколице);

За набавку механизације и опреме(линија за чишћење и прање производа, линија за бербу, сортирање и калибрирање производа, за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста, за убирање односно скидање усева и атомизере) максималан износ бесповратних средстава износи највише до 700.000,00 динара, односно до 770.000,00 динара, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

За набавку опреме за паковање и обележавање производа, максималан износ бесповратних средстава износи највише до 800.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, односно 880.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

За набавку механизације и опреме( дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста(сечке и тарупи), машине за садњу, допунску обраду земљишта, сетву, транспорт и тракторске прскалице), максимални избос бесповратних средстава је до 500.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, односно 550.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– земљорадничка задруга и сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Подстицаји се остварују за инвестиције у следећим секторима:

Сектор воће

Сектор грожђе

Сектор поврће (укључујући печурке)

Сектор цвеће

Сектор остали усеви(житарице, индустријско, крмно биље, зачинско биље и друго).

Kонкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 29.04.2021. године.Kомплетан текст конкурса и осталу неопходну документацију, можете преузети ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије