Веће казне за родитеље насилних ученика: Минимална новчана казна се повећава са 30.000 на 40.000 динара

Nasilnici

Повећање минималне казне за родитеље насилних ученика са 30.000 на 40.000 динара, само је једна од новина коју доносе измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ). Закон је ушао у скупштинску процедуру, али још није познато када ће посланици о њему гласати.

Ово повећање новчане казне предвиђено је за родитеље уколико њихово дете прекрши чланове закона који дефинишу забрану насиља, злостављања и занемаривања, као и забрану понашања које вређа углед, част и достојанство.

Новина је и повећање минималне казне са 5.000 на 10.000 динара, уколико родитељ прекрши члан закона који регулише одговорност родитеља. То се односи на упис детета у предшколско и основну школу, обавезу редовног похађања наставе, али и да родитељ правда изостанке ученика, да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником и друго.

Повећање се односи на минималне казне, док максималне у оба случаја могу бити до 100.000 динара, и то се није мењало.

Да су неопходне измене просветних закона видело се након догађаја у Техничкој школи у Трстенику крајем прошле године, када су ученици измакли столицу наставници енглеског језика, све то снимали телефоном и качили на друштвене мреже. Кулминирало је трагедијом у Рибникару, када је ученик те школе убио девет ђака и чувара школе, а ранио шест особа.

Након тих догађаја дефинисане су мере које је неопходно спровести како би се боље заштитили ученици, али и наставници у школама.

Бројчано оценивање владања

Новина коју доносе измене и допуне ЗОСОВ-а је и бројчано оцењивање владања од другог разреда основне школе. До сада је бројчано оцењивано владање од шестог разреда. Владање ће се оцењивати у првом и у другом полугодишту.

„Владање ученика првог разреда основног образовања и васпитања оцењује се у току и на крају првог и другог полугодишта описном оценом која не утиче на општи успех ученика. Владање ученика од другог разреда основног образовања и васпитања и владање ученика свих разреда средњег образовања и васпитања оцењује се бројчано у току и на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех. Ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту из владања“, наведено је у предлогу Закона.

У предлогу је наведено и да је школа дужна и да општим актом пропише употебу мобилних телефона и других електронских уређаја, а да смернице за употребу мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства доноси Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања..

Новине у ЗОСОВ-у су и могућност појачаног васпитног рада са ученицима који чине насиље или испољавају проблематично понашање и ван школе, затим могућност друштвено-корисног рада и ангажовања ученика у оквиру појачаног васпитног рада, скраћене рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка у случајевима теже повреде обавеза ученика.

Ученик, против кога се води дисциплински поступак, више неће моћи да се испише из школе док се води дисциплински поступак. Закон је предвидео и обавезу интензивније сарадње и комуникације свих установа које се баве заштитом од насиља – школе, МУП, Центри за социјални рад, локалне заједнице.

За било који облик вршњачког насиља (физичко, вербално, сексуално, дигитално) школа је у обавези да води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Дисциплински поступак покреће директор школе, о чему обавештава родитеље ученика. Директор води поступак и окончава га решењем. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву.

За дисцплински поступак 30 дана

Често су директори школа имали проблем да се родитељи насилог ученика не одазивају на позиве. Закон је и ту јасно прописао како се реагује.

„Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана, психолога, односно педагога установе да у том поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. Васпитно-дисциплински поступак окончава се доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања“, стоји у предлогу Закона.

У оквиру појачаног васпитног рада са ученицима реализује се и друштвено-корисни, односно хуманитарни рад.

У васпитно дисциплинском поступку који је покренут за тежу повреду обавезе ученика ученик може бити удаљен са наставе из школе најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања васпитно-дисциплинског поступка.

Школа је у обавези до достави наставни материјал ученику како би се обезбедио континитет у образовању. Такође, о удаљењу ученика са непосредне наставе обавештава се надлежни центар за социјални рад ради заједничког деловања у реализацији појачаног васпитног рада.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs