Влада Србије донела Уредбу о тржишној премији и Уредбу о моделу уговора о тржишној премији за обновљиве изворе енергије

Vetrenjace

Влада Србије донела је данас две уредбе које се тичу уређивања области обновљивих извора енергије. Реч је о Уредби о тржишној премији и Уредби о моделу уговора о тржишној премији, потврђено је еКапији у прес служби Владе Србије.

Према Уредби о моделу уговора о тржишној премији, уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе као и услове и начин плаћања тржишне премије за електрану и друга права и обавезе у складу са Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

Подстицајни период траје 15 година од дана прве исплате тржишне премије или негативне премије.

Према Закону о коришћењу обновљивих извора енергије, подстицаји се стичу у поступку аукција и добијају се у облику тржишне премије која је дефинисана као финансијски додатак на тржишну цену електричне енергије.

Аукције се спроводе у три фазе: квалификације, надметање и одабир најбољих понуда. Министарство покреће поступак аукција јавним позивом и спроводи аукције на основу квоте коју одређује Влада.

Подсетимо, претходно је донета Уредба о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране. Овом уредбом која је објављена 10. новембра а ступила на снагу осмог дана од објаве у Службеном гласнику, квота за ветроелектране одобрене снаге 3 МW и више износи 400 МW.

Такође, Агенција за енергетику донела је методологије за одређивање висине максималне цене на аукцији и почетне цене изнад које инвеститори неће моћи да понуде своје цене.

Када је реч о механизму заштите аукција од спекулативних понуда, осим банкарске гаранције, инвеститори треба да приложе енергетску дозволу, потврду о постојању планског основа за прикључак и низ административних докумената.

Након аукције, инвеститори који су стекли статус привременог повлашћеног произвођача су дужни да у року две године прибаве грађевинску дозволу и сагласност на студију о процени утицаја на животну средине, односно одлуку да није потребне израда те студије.

После тога, статус привременог повлашћеног произвођача се продужава за три године, и у том року је привремени повлашћени произвођач дужан да изгради електрану, с тим да статус може продужити за још годину дана ако је електрана изграђена у конструктивном смислу, а због више силе статус се може продужити за још годину дана.

Ако у року статуса привременог повлашћеног произвођача инвеститор изгради и прикључи електрану, стиче статус повлашћеног произвођача, на основу чега може да користи подстицајне мере у трајању од 15 година.

Уговор о тржишној премији на основу кога се исплаћује тржишна премија инвеститор закључује после стицања статуса привременог повлашћеног произвођача

До успостављања ликвидног организованог унутрадневног тржишта, овлашћена уговорна страна из уговора о тржишној премији преузима балансну одговорност за инвеститоре, при чему у току прелазног периода инвеститори плаћају фиксну накнаду за баласно одступање, ако план производње одступи од дозвољеног процента балансног одступања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије