Др Драгана Мрђенов: Свака сарадња мора бити у складу са законском регулативом

Banja Apatin

Поводом догађаја и објава који се односе на јавно оцењивање и приказивање у негативном светлу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, огласила се и в.д. директора болнице, др Драгана Мрђенов, чији одговор овде преносимо у целости.

Специјална болница „Јунаковић“, поред обављања своје превасходне делатности болнице, има обавезе и одговорности утврђене законом, а првенствено право и обавезу да имовину у државној својини, у погледу коришћења, управљања и располагања, штити од оштећења и да је користи у складу са њеном наменом и Законом.

Такође, Специјална болница „Јунаковић“, као јавна установа, при планирању и пројектовању јавних и пешачких површина, прилаза до објекта, хоризонталних и вертикалних комуникација у објектима за јавно коришћење, обезбеђује услове за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце, старих особа и особа са отежаним кретањем у простору, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник РС”, бр. 22/15). Делове грађевинске парцеле болнице који нису намењени за кретање посетилаца, а преко којих прелазе технички коридори и инсталације, прилази до помоћних објеката и помоћни објекти, а који нису намењени за кретање наших стационарних пацијената и гостију, у складу са прописима обележавамо и означавамо као такве, те да нису безбедни за кретање посетилаца.

На површинама које представљају шумско земљиште и шуму, као и на површинама које се налазе унутар споменика природе, у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе и усвојеним Планом управљања шумским земљиштем, од стране управљача ЈП „Војводинашуме“, постављене су дрвене табле које садрже обележја корисника и заштићеног подручја и као такве нису захтевале допунска одобрења и сагласности за њихово постављање.

Знакови које смо уклонили, постављени од стране г-дина Петра Рашете и његовог Удружења, на парцели Специјалне болнице „Јунаковић“, који су упућивали на путање кретања и рекреативне и туристичке стазе кретања кроз шуму, као и за које је провером утврђено да су постављени без претходно исходованог одобрења управљача ЈП „Војводинашуме“ и за које је у комуникацији са управљачем утврђено да упућују на путање и стазе које нису одобрене од стране управљача, нити Планом управљања шумским земљиштем предвиђене и одржаване као туристичко рекреативне стазе, уклоњени су са парцеле комплекса Специјалне болнице „Јунаковић“, првенствено из безбедносних разлога и усклађивања са наведеним законским одредницама и условима управљача.

Такође, Специјална болница „Јунаковић“ је уклонила и све друге „табле и предмете“ за које је утврђено да су постављени самоиницијативно и без претходног одобрења и сагласности од стране власника парцеле, односно супротно планираној намени површина комплекса болнице и за које је установљено да самим чином могу представљати опасност и навести посетиоце и кориснике болнице на путање и правце кретања који нису планом намењени за кретање наших корисника и гостију, било да се ради о деци, старим особама и особама са отежаним кретањем у простору или генерално посетиоцима комлекса, о чему смо такође допунски и благовремено обавестили и надлежне безбедносне службе и институције.

Даље, примећено је да су се у медијима износиле разне верзије догађаја и тврдњи у вези са петходно поменутим и уклоњеним предметима и знаковима, који су означавали кретање на земљишту које је на нивоу локала препознатљиво под називом „Жикино брдо“. С тим у вези, желимо да известимо јавност да овај део земљишта не представља објекат који је могуће користити за било какво кретање или активности, из разлога јер исто није планирано и намењено за било какве активности, већ је настало приликом земљаних радова на изградњи базена и WЕЛЛНЕСС ЦЕНТРА, приликом чега је вишак земље и грађевински отпад привремно одлаган на том делу земљишта. Да би допунски обезбедили неопходне доказе о безбедности локације, Специјална болница је наручила и ангажовала вештака грађевинске струке који је израдио елаборат и детаљном анализом утврдио да локација није безбедна и осигурана за било какво кретање или активности. Такође, приликом последњих великих падавина и поплава, део земље и брда су нанели велику штету на комплексу базена и објектима болнице, и у наредном периоду биће неопходно допунско изналажење решења на превенцији сличних догађаја.

Поводом последњег догађања, који се односе на јавно оцењивање и примедбе од стране г-дина Петра Рашете, председника удружења „Мали Петров салаш“, основаног 01. феб. 2020. године, пре свега морамо да истакнемо чињеницу да Петар Рашета поседује незакониту фарму са животињама (како сам наводи, преко 400 животиња) на земљишту које није дефинисано као такво планским документом и за које не поседује законом предвиђена одобрења и сагласности надлежних органа и других институција и организација, меродавних за утврђивање претходних услова и могућности за изградњу и обављање наведене делатности.

У последњем допису који је упутио Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић“, Петар Рашета износи тврдњу да је он, у складу са чл. 54 ст. 1. Закона о основама својинскоправних односа, стекао стварну службеност на парцели бр. 3664/5 КО Пригревица, јер према његовим тврдњама он преко 20 година фактички користи наведену службеност, односно наводи да су за сврху пута и комуникације користили наведену парцелу и сви који су за то имали потребе. Међутим да би та чињеница постала неспорна, у складу са одредбама чл. 56. Закона о основама својинскоправних односа, потребно је тужбом затражити да се утврди постојање права службености, а посебно је потребно доказати да је таква службеност потребна за коришћење повласног добра, у овом случају за коришћење парцеле 5419/2 КО Пригревица, односно парцеле која је у власништву Петра Рашете.

Увидом у регистар катастра непокретности утврђено је да од свих постојећих објеката на фарми г-дина Петра Рашете, постоји само један евидентиран и уписан објекат, намене „викенд кућа“, за коју постоји забелешка да не поседује одобрење за градњу, а налази се на парцели која је једина у власништву Петра Рашете (к.п. бр. 5419/2 КО Пригревица) и има директан приступ јавној површини и некатегорисаним атарским путевима. Простим увидом у податке геодетског завода и просторно планску документацију, Просторни план општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2013), могуће је утврдити да се парцели бр. 5419/2 КО Пригревица може приступити на више начина, односно преко неколицине атарских путева, тако да су наводи Петра Рашете да нема могућност приступа до своје фарме са јавног пута и наводи о праву службености пролаза на парцели болнице, сувишни.

Разлог уређења дела наше парцеле преко којег Петар Рашета прелази моторним возилима у којима се преносе ствари и храна за животиње, поред чињенице да има приступ својој фарми са других атарских путева, првенствено се односи на заштиту здравља и безбедност наших корисника.

Према писменој информацији коју смо добили од ЈП Војводинашуме, предметна „стаза“ са које моторна возила приступају од фарме до парцеле болнице, која се налази на парцелама 3680, 3669 део и 3670/1 све КО Пригревица, користи се повремено само за неопходне шумско узгојне радове и не представља „званичан шумски пут“ којим је дозвољено кретање моторним возилима и лицима која нису управљачи шумског земљишта и без сагласности истог. У допису смо обавештени и да у Плану управљања и уређења Споменика Природе „Шума Јунаковић“ за период од 2021. до 2030, предметна „стаза“ не представља званичну и рекреациону стазу и као таква није обележена и означена за кретање по истој.

На крају, не можемо а да не истакнемо да јавно изношење оцена институција и других организација надлежних за предметно подручје од стране г-дина Петра Рашете и неутемељено виђење догађаја са циљем да се „сарадња“ спроведе на начин како само једна страна замишља, сматрамо крајње субјективним и паушалним ставом.

Специјална болница „Јунаковић“ дужи временски период сарађује са спектром пословних партнера и увек је спремна на све видове пословне сарадње, под условом да је спровођење такве сарадње у складу са законском регулативом, уз свеобухватно уважавање свих релевантних институција и организација меродавних и надлежних за одређено подручје и делатности, водећи притом рачуна да се пословна сарадња одвија на начин којим се коришћење, управљање и располагање имовином у државној својини, пре свега унапређује и штити од оштећења.

в.д. директора
Специјалне болнице за рехабилитацију„Јунаковић“
Др Драгана Мрђеновa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs