Подстицаји државе за 2022. на једном месту: Ево шта ће добити предузетници, жене, почетници и млади

Влада Србије и ове године спроводи програме подстицања предузетништва кроз развојне пројекте. Циљ је да се подстакну инвестиције привредних субјеката у ширење производње и јачање конкурентности, као и отварање нових радних места.

У буџету је за то укупно издвојено две и по милијарде динара, а новац је предвиђен за микро, мала и средња предузећа, предузетнике, задруге, као и за жене предузетнице, почетнике у пословању и младе до 35 година, и за развој пословне инфраструктуре.

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте

Ко може да користи програм: Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда за развој имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који испуњавају услове програма. Неопходно је да су регистровани у Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. децембра 2019. и да имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак.

Начин финансирања: Бесповратна средства из буџета до 20 одсто од вредности инвестиционог улагања, односно до 30 одсто бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из повољних кредита Фонда за развој.

Намена улагања: Куповина, изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Производни простор или пословни простор који је у саставу производног простора, или простор за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала не може бити купљен од другог привредног субјекта, сем у изузетним случајевима када привредни субјект од кога се купује простор дужи временски период не обавља делатност у том простору, или се купује новоизграђени простор.

Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности; Куповину нових или половних (не старије од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, затим трајна обртна средства која могу да чине највише 10 одсто укупног инвестиционог улагања, набавку софтвера и рачунарске опреме. Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.Максималан износ бесповратних средстава: 12,5 милиона динара.

Рок отплате: До 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године за компаније, а до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године за предузетнике. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле износи један одсто годишње уз гаранцију банке и два одсто годишње уз остала средства обезбеђења.

Укупан буџет: 350.000.000 динара

Спроводи: Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој

Програм за почетнике у пословању

Ко може да користи овај програм: Средства су намењена за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева. За средства по овом програму могу да конкуришу и корисници чији су оснивачи, претходно, били оснивачи највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још увек активан, али је оснивач корисника пренео своја оснивачка права на неког другог (ко није повезан са њим), пре оглашавања јавног позива.

Начин финансирања: Бесповратна средства из буџета до 30 одсто вредности улагања (40 одсто у неразвијеним општинама) и кредитна средства Фонда за развој 70 одсто (60 одсто у неразвијеним општинама).

Намена улагања: Набавка нове или половне опреме, грађевински радови и финансирање оперативних трошкова

Максималан износ бесповратних средстава: 1,8 милиона динара, односно 2,4 милиона динара за неразвијене општине

Рок отплате: до пет година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа, номинална уз примену валутне клаузуле износи један одсто годишње уз гаранцију банке и два одсто годишње уз остала средства обезбеђења.

Укупан буџет: 150.000.000 динара

Спроводи: Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој

Програм за жене предузетнице и младе

Ко може да користи програм: Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева.

Такође, неопходно је да је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51 одсто) и један од законских заступника мора бити жена.

Исто тако, оснивач и законски заступник не може да има више од 35 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више особа старости до 35 година (минимум 51 одсто) и један од законских заступника мора бити особа старости до 35 година. Оснивач привредног субјекта може бити искључиво физичко лице.

Начин финансирања: Бесповратна средства из буџета до 35 одсто вредности улагања (45 одсто у неразвијеним општинама) и кредитна средства Фонда за развој до 65 одсто (у неразвијеним општинама 55 одсто).

Намена улагања: Набавка нове или половне опреме, грађевински радови и финансирање оперативних трошкова.

Максималан износ бесповратних средстава: 2,1 милион динара, односно 2,7 милиона динара за неразвијене општине.

Рок отплате је до пет година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа, номинална, уз примену валутне клаузуле је један одсто годишње уз гаранцију банке и два одсто годишње уз остала средства обезбеђења.

Укупан буџет: 100.000.000 динара

Спроводи: Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој

Програм подршке развоју пословне инфраструктуре

Програм подразумева: Суфинансирање пројеката опремања пословних зона и њихово повезивање са окружењем, као и суфинансирање инфраструктурних пројеката у циљу развоја туризма и других привредних делатности

Намена програма: Инфраструктурно опремање индустријских зона, радних зона, пословних зона, привредних зона, производних и слободних зона, туристичких зона и сл. Суфинансирању се инфраструктурни пројекти у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објекти/зграде у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем, затим пројекти уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

Општи циљ програма: Стварање повољних услова за привлачење инвестиција побољшањем пословног амбијента, ради отварања нових радних места.

Реализација: Инфраструктурни пројекти се реализују на територији целе Републике Србије, а суфинансирање се одређује према степену развијености јединице локалне самоуправе, у смислу да се неразвијена и мање развијена подручја суфинансирању са 100 одсто вредности пројекта, без ПДВ-а, а развијена са 60 одсто вредности пројекта, без ПДВ-а.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије