Пореске олакшице за стартапове, нови подстицаји за запошљавање

Porez

Према изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на добит правних лица, индустрија знања ће у 2022. години добити неке нове пореске подстицаје.

Међу најзначајнијим подстицајима налазе се:

Подстицај за запослене који су ангажовани на пројектима Р&Д

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања ефективно 70% пореза и доприноса (70% пореза на зараде и 100% доприноса за ПИО), за лица непосредно ангажована на пројектима истраживања и развоја, сразмерно времену које проведу на тим пословима, у односу на пуно радно време.

Ослобођење од обавезе плаћања годишњег пореза на доходак грађана за млађе од 40 година

Уколико је обвезник пореза на доходак грађана млађи од 40 година, годишњи збир опорезивих прихода од зарада, прихода од обављања самосталне делатности и прихода од права интелектуалне својине (не и других прихода, нпр. од непокретности), умањује се додатно за износ три просечне годишње бруто зараде, а највише до износа 0. Узевши у обзир важећи режим, то ефективно значи да обвезник чија је нето зарада мања од (приближно) 5.500 ЕУР месечно, неће плаћати порез на доходак грађана. Обвезници чији су приходи већи, плаћају порез само на део који прелази неопорезиви износ.

Подстицај за зараде оснивача иновативних стартапа постају општи порески подстицај

Овај подстицај, под условима који су важили и до сада, важи 36 месеци од дана оснивања иновативног стартапа и за оне стартапе који су основани после 31.12.2021. године.

Нови подстицаји за запошљавање

За лица која нису били осигураници у периоду од 1.1.2019. до 28.2.2022. године, а са којима послодавац заснује радни однос у периоду од 1.3.2022. до 31.12.2022, послодавац се ослобађа плаћања 70% пореза на зараде и 100% доприноса за ПИО, за зараде исплаћене закључно са 31. децембром 2024. године. Услов је да са запосленим буде уговорена бруто зарада већа од 76.500 РСД.

Сврха овог подстицаја је да, пре свега, подстакне послодавце да запошљавају младе (претежно оне који су тек завршили факултет), уз минимално оптерећење послодавца, и већу нето зараду запосленог.

Могућност ослобођења од плаћања пореза на у случају уноса ИП у капитал друштва

Ранијим режимом је смањена ефективна пореска стопа на капитални добитак остварен неновчаним улогом у виду интелектуалне својине са 15% на 3%. Сада се уводи и могућност потпуног ослобођења под условом: (I) да је вредност интелектуалне својине утврђена проценом овлашћеног процењивача; (II) забране отуђења интелектуалне својине која је унета у капитал у року од 2 године од дана уноса; (III) забране уступања интелектуалне својине на коришћење повезаном лицу, у целини или делимично, осим у складу са начелом “ван дохвата руке”.

Уз све наведено, треба имати у виду да је продужен прелазни режим за запослене предузетнике (тест самосталности), да је смањена стопа доприноса за ПИО за 0,5%, повећан неопорезиви износ зарада и проширена олакшица за новонастањене обвезнике и на годишњи порез на доходак грађана.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs