Скупштински Одбор усвојио предлог закона о буџету и још низ других закона

Skupština

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије усвојио је једногласно Предлог закона о буџету за 2024. као и предлоге низа других закона који су била на дневном реду 38. седнице тог одбора.

На седници су, поред Предлог закона о буџету Србије за 2024, усвојени и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФЗО) за 2024. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2024., као и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање (НСЗ) за 2024.

Усвојени су и предлози закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

о завршном рачуну буџета Србије за 2022. о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, као и закона о давању гаранције Србије у корист Банке Поштанска штедионица, по основу задужења Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“.
Одбор је усвојио и предлоге закона о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе ЕXПО БЕЛГРАДЕ 2027, о задуживању Србије код УниЦредит Банк и банке Поштанска штедионица за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин.

Разматрани су и предлози закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, о измени Закона о порезима на имовину, о изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, као и о изменама Закона о порезу на доходак грађана.

Усвојени су и предлози закона о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, о изменама и допунама Закона о дувану, али и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023.

Скупштински одбор за финансије усвојио је и Предлог закона о задуживању Србије код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца, као и предлоге закона о давању гаранције Србије у корист Немачке развојне банке КфW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (ЕПС) и закона о потврђивању Уговора о кредиту између Француске агенције за развој, као зајмодавца и Србије, као зајмопримца.

Скупштински одбор за финансије је усвојио и предлог закона о потврђивању Споразума између Европске уније и Србије о учешћу Србије у програму Европске уније „Царина“ о сарадњи у области царина, закона о потврђивању Посебног споразума о Првој кредитној линији за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Србије и Француске агенције за развој.

Међу усвојеним предлозима закона били су и закон о потврђивању Оквирног споразума о кредитним линијама за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Француске агенције за развој, као и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму ЛД између Банке за развој Савета Европе и Србије – Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса.

Усвојен је и Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 700 милиона евра који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Бецхтел Енка УК Лимитед, који послује у Србији преко Бецхтел Енка УК Лимитед Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате – Прељина (Моравски коридор).

Усвојени су и предлози закона о потврђивању Протокола између Владе Србије и Швајцарског Савезног већа о измени Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Швајцарског Савезног већа о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Регионални депои Србија Воз) између Србије и Европске банке за обнову и развој, закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – Фаза И и ИИ) између Србије и Европске банке за обнову и развој, као и закона о потврђивању Финансијског протокола између Србије и Француске о сарадњи у области финансирања увођења опште аутоматизације управљања електродистрибутивном мрежом у Србији.

Одбор је усвојио и Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Рехабилитација и безбедност путева Б између Србије и Европске инвестиционе банке и Предлога закона о потврђивању Споразума о зајму између кинеске Еxпорт-Импорт банке и Србије.

Скупштински одбор за финансије је дао и сагласност на Предлог финансијског плана Фискалног савета за 2024. који је поднео Фискални савет, као и на Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2024.

Сагласност је дата и на Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2024. и на Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за наредну годину.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs