Три опције за 20.000 ЕУР од државе – Није исто ако градите кућу или купујете стан за готовину или на кредит

stan

Мајке које су у протекла два месеца родиле бебе могу већ ових дана да се пријаве за субвенцију од 20.000 ЕУР за куповину некретнине. То ће моћи да ураде и све остале жене које до краја ове године добију принову, а рок за пријаву је бебин први рођендан. Захтеви за остваривање овог права са пратећом документацијом, подносе се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе у општинама и градовима у којима се налази неретнина.

Уредбом Владе Србије је прописано да право на наведена новчана средства може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета под условом да први пут стиче у својину кућу или стан.

Секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић је изјавила да се захтеви за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета за територију Београда подносе у Секретаријату у Улици 27. марта 43-45, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

– Податке који се налазе у доступним службеним евиденцијама, органи јединице локалне самоуправе прибављају по службеној дужност, а остале доказе прилажу странке уз захтев. Јединица локалне самоуправе те захтеве са потребном документацијом доставља надлежној комисији која доноси решење о додели новчаних средстава – рекла је Станисављевићева.

Брак није услов за ову врсту помоћи, партнери могу да живе и у ванбрачној заједници. Услов је да немају некретнину у свом власништву, као и да су плате партнера испод државног просека.

Осим извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству и пријаве пребивалишта коју општине прикупљају по службеној дужности и изјава оба родитеља које морају доставити они који конкуришу, биће им потребна додатна документација у зависности да ли конкуришу за субвенцију за изградњу или куповину куће или за куповину стана на кредит или за готов новац.
Изградња куће

Уз сву осталу документацију, мајке које аплицирају за помоћ државе при изградњи куће, доказ да је земљиште на ком је планирана изградња непокретности у њиховом власништву, као и да имају грађевинску дозволу за изградњу објекта.

– Право на новчана средства за изградњу куће може остварити подносилац захтева према вредности радова на изградњи објекта на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је оверен од стране одговорног пројектанта – наведено је као критеријум у Урдеби коју је усвојила Влада Србије.

Они који желе да конкуришу за подстицаје за изградњу куће мораће да доставе грађевинску дозволу издату у складу са Законом о планирању и изградњи и потписан предуговор са правним лицем овлашћеним за пројектовање и грађевинске радове којим се дефинишу грађевински радови, износ предрачуна и рок за извођење грађевинских радова у смислу Закона о планирању и изградњи.

За подносиоца захтева за непокретност на којој је планирана изградња куће биће потребан и препис листа непокретности издатог од стране РГЗ.

Куповина куће или стана за готовину

Уколико се одлучи за куповину стана или куће, да би добила средства од државе, некретнина мора бити власништво продавца и уписани у катастар непокретности без терета. Треба напоменути и да пар који аплицира за помоћ државе при куповини стана или куће не може бити са продавцем непокретности у крвном сродству, како би се спречиле злоупотребе.

Право на новчана средства за куповину стана или куће остварује се према према вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа односно купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Од документације ће бити потребан доказ да су кућа или стан који су предмет учешћа у куповини власништво продавца и да су уписани у катастар непокретности без терета, као и предуговор о купопродаји стана или куће оверен код јавног бележника.

Корисник средстава дужан је да се упише у катастру непокретности као власник куће или стана на основу закљученог уговора о купопродаји непокретности, односно након изградње објекта. Такође, дужан је да добијена средства искористи искључиво за намену за коју су му та средства одобрена. У супротном мораће да врати новац са обрачунатом каматом.

Изграђена кућа или стан уз субвенције државе мајка не сме да отуђи у периоду од пет година. Колика ће бити средства од државе зависи од локалне самоуправе, али тај износ не може прећи 20.000 евра. У јединицама локалних самоуправа које су утврђене као девастирана подручја подносиоци захтева могу рачунати на 50 одсто вредности грађевинских радова или цене некретнине, док у осталим локалним самоуправама то је 20 одсто.

У девастирана подручја спадају: Бабушница, Бела Планака, Бојник, Босилеград, Варварин, Владичин Хан, Голубац, Жагубица, Крупањ, Куршумлија, Кучево, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Мионица, Пријепоље, Рековац, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин и Црна Трава.

Куповина на кредит

За учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита мораће да доставе доказ о одобреном кредиту, према вредности процењене непокретности, односно купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји исте.

Од документације је још потребан доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена код јавног бележника, односно надлежног суда о постојању ванбрачне заједнице.

Подносилац захтева мора да достави податак и да се у претходних пет година није водио као обвезник пореза на кућу или стан. Неопходна је и изјава да нема у власништву стан или кућу оверена код јавног бележника, као и оверена изјава да у претходних пет година није отуђио стан или кућу.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије