Донета уредба о дуалном образовању, послодавцима субвенције

Posao

Влада Србије донела је Уредбу о финансијској подршци дуалном образовању, којом се предвиђа да послодавци могу да добију субвенцију у износу од 50% износа нето минималне накнаде за учење кроз рад коју плаћају ученицима уписаним на дуалне образовне профиле на којима се школују за дефицитарна занимања.

У уредби коју је Влада недавно донела на последњиј седници пише да се под финансијском подршком дуалном образовању подразумева додела средстава за:

1. субвенционисање дела накнаде за учење кроз рад коју послодавци плаћају ученицима уписаним на дуалне образовне профиле на којима се ученици школују за дефицитарна занимања,

2. подршку школама за упис ученика на дуалне образовне профиле на којима се ученици школују за дефицитарна занимања.

Послодавци, прописује уредба, могу да добију субвенцију у виду дела накнада за учење кроз рад, а у износу до 50 одсто нето износа минималне накнаде за учење кроз рад утврђене Законом о дуалном образовању, са припадајућим доприносима.

Врста и износ финансијске подршке, као и услови за конкурисање, утврђују се Конкурсом који објављује Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификације у складу са расположивим средствима за сваку школску годину.

Ако након спроведеног Конкурса за доделу субвенција послодавцима за накнаду учења кроз рад преостану нераспоређена средства, субвенција се може доделити у већем износу од 50 одсто.

Износ субвенције, начин и рокови исплате као и начин извештавања о реализацији субвенције утврђују се у конкурсу и уговору о додели средстава који послодавац закључује са Канцеларијом.

Према Закону о дуалном образовању, накнада за учење кроз рад исплаћује се једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70 одсто минималне цене рада.

Накнаду за учење кроз рад послодавац може исплаћивати и у различитим износима по годинама школовања сходно нивоу знања ученика у распону од најмање 30 одсто од минималне цене рада по сату нето па навише, с тим да укупна накнада за учење кроз рад исплаћена на нивоу образовног профила мора да износи најмање 70 одсто од минималне цене рада по сату нето исплаћене за тај период, пише у Закону о дуалном образовању.

Уредба прописује и да Канцеларија за дуално образовање расписује и конкурс за доделу средстава за подршку школама за упис ученика на дуалне образовне профиле на којима се ученици школују за дефицитарна занимања.

Школе на конкурс пријављују све ученике уписане у први разред средње школе на одговарајући дуални образовни профил за број места за учење кроз рад који је предвиђен уговором о дуалном образовању са послодавцима.

Уговор о додели средстава закључују школа, Канцеларија и ученик, односно родитељ или други законски заступник.

Канцеларија средства исплаћује ученицима школе у девет једнаких месечних рата преко банке „Поштанска штедионица“ која за наведену намену отвара наменски текући рачун за ученике.

Како се наводи у уредби, ученик губи право на подршку за одређени месец, ако је неоправдано изостао више од пет одсто месечног фонда часова учења кроз рад. Ако је неоправдано изостао више од 10 одсто фонда часова за претходни период учења кроз рад, ученик губи право на подршку до краја школске године.

Такође, прописано је и да ученик који има негативну оцену на полугодишту губи право на подршку за све месеце до месеца у којем је исправио оцену.

Право на подршку ученик губи и у случају раскида уговора о учењу кроз рад, осим ако је тај уговор споразумно раскинут због закључивања уговора о учењу кроз рад са другим послодавцем за дефицитарно занимање.

Средства која су преостала након доделе средстава се могу доделити за подршку школама за унапређење услова за реализацију дуалних образовних профила, а могу се обезбедити за подршку школама за набавку опреме, потрошног материјала и средстава за личну заштиту и безбедност на раду као и за реализацију дела учења кроз рад који се не може реализовати код послодавца.

Дефицитарна занимања утврђује Канцеларија за дуално образовање узимајући у обзир податке Националне службе за запошљавање, податке о броју места за учење кроз рад по образовним профилима према предлогу плана за укључивање послодаваца у дуално образовање Привредне коморе Србије и податке о броју уписаних ученика на дуалне образовне профиле у претходне две школске године.

Листа образовних профила и број места за учење кроз рад код послодавца за дефицитарна занимања објављује се у Конкурсу за одговарајућу школску годину.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs